Bangha Béla

1880. nov. 16. Nyitra. Nyelv: magyar. SJ 1895. aug. 14. Nagyszombat. Psz. 1909. okt. 26. Innsbruck. F. 1915. febr. 2. 4 fog. prof. †1940. ápr. 29. Bp.

Tizenöt éves korában Nagyszombatban lépett be a Társaságba. A kétéves próbaidő után az ausztriai St. Andräban és Nagyszombatban fejezte be középiskolai tanulmányait. 1900–3-ban Pozsonyban tanult bölcseletet, ezután Kalocsán volt tanár. A teológiát 1906–10-ben Innsbruckban végezte, itt szentelték pappá 1909-ben. 1911-ben Bp.-re került, igazi apostoli működésének központjába. Ezt csak a harmadik próbaévvel Canterburyben (1914) és római tartózkodással (1923–6) szakította meg, ahová valószínűleg politikai okokból kellett mennie mint a Mária-kongregációk központi titkárának a rendfőnökségen. Elsőrangú szónok, nagy szervező és igen termékeny író volt. Kb. 10 ezer beszédet és előadást tartott. Működését Bp.-en apologetikus beszédsorozataival kezdte az akkor uralkodó liberális-szabadkőműves közvéleménnyel szemben. Nagy szervezőképességével új apostoli életet adott az Urak és az Egyetemisták Mária-kongregációinak. Folyóiratuk, melyet ő szerkesztett, elérte a tízezres példányszámot. 1915-ben megalapította és haláláig szerkesztette a Magyar Kultúra című havi folyóiratot, mely vallásos szellemével, magas nívójú kultúrájával és az egyházat védő beállításával a 20. század első felének keresztény megújulását nagyban előmozdította. Ennek szolgálatában állt az általa szerkesztett négykötetes Katolikus Lexikon is (Bp., 1931–3). Másokkal együttműködve megalapította a Központi Sajtóvállalatot, melynek két katolikus szellemű napilapja lett. Pártolta és előmozdította az egyesületet a szükségkápolnák megnyitására a fővárosban, hogy valahogy pótolják a nagy templomhiányt. Gondja volt a külföldi magyarság sorsára is. Missziós útjain végiglátogatta a magyar kivándorlók észak- és dél-amerikai központjait. Szervezőképességének koronája volt az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítése és megvalósítása Bp.-en. Nagyon termékeny író volt. Halála után harminc kötetben adták ki a II. világháború alatt összegyűjtött munkáit (1941–4). Halála évében jelent meg a Világhódító kereszténység című műve, mely legjobban jellemzi apostoli működésének lelkiségét és szellemét.

M: A legszebb virág és ápolása. Pozsony, 1903; Segítsünk magunkon. H. n., 1904; Rejtett kincsesbánya. Szombathely, 1905; Modern vallásfogalmak. Bp., 1905; Jellemrajzok. Kalocsa, 1909; Krisztus és a modern társadalom. Kalocsa, 1910; Mi a kongregáció? Kalocsa, 1911; A XX. század Krisztus problémája. Kalocsa, 1912; A kereszténység és a zsidók. Kalocsa, 1912; Jézus istenségének bizonyítékai. Kalocsa, 1912; A zsidó sajtó a kereszténység ellen. [Kálvintéri néven] Kalocsa, 1912; Krisztus és a modern társadalom. Kalocsa, 1912; Sajtótöredékek. 1–3 k. Kalocsa, 1912–1914; Jézus Szívének nagy ígérete. Kalocsa, 1913; Konferencia beszédek. Nagyvárad, 1914; Örök remények. Bp., 1915; Hitéleti szervezkedésünk és a Mária-kongregáció. Bp., 1915; Van-e túlvilág? Bp., 1916; Krisztus és az egyház. Bp., 1916; Világrend és az Isten. Bp., 1916; Az ész tanúsága az Isten mellett. Bp., 1916; Mekkora kincs a mi katolikus hitünk. Bp., 1916; Apróhirdetés. Bp., 1917; Keresztény és vörös szocializmus. Bp., 1919; Szent István és a kereszténység Magyarországon. Bp., 1920; Imakönyv a művelt közönség számára. Bp., 1920; Lola naplója és egyéb elbeszélések. [Szerafini Blanka néven.] Bp., 1920; Mi a kongregáció? Bp., 1920; Elmélkedések a keresztény hitélet alapigazságairól. Bp., 1920; Imakönyv. Bp., 1920; Magyarország ujjáépítése és a kereszténység. Bp., 1920; Nagy kérdések útján. Bp., 1922; Istenhit és istentagadás. Bp., 1923; A katolikus Egyház krisztusi eredete. Bp., 1923; Amerikai missziós körutam. Bp., 1923; Pázmány szelleme és a katolikus irodalom. Bp., 1923; Házasság és gyermekáldás a keresztény morál szempontjából. Bp., 1923; A katolicizmus fellegvárai. Bp., 1923; A magyar katolikus sajtó kérdése. H. n., é. n.; Útmutatás a hitvédő irodalomban. Bp., é. n.; Római levelek. Bp., 1924; Római úti kalauz. Bp., 1925; Das zeitgemasse Laienapostolat und marianische Kongregationen. München–Rom, 1925; Cathechismuis parvae Congregationis Mariae. Roma, 1925; De modo sodales ad apostolatum inducendi. Roma, 1925; Little catechism of the sodality of our Lady. Roma, 1925; Handbuch für die Leiter der Mar. Kongr. Innsbruck, 1926; Ének Krisztus-királyról. Bp., 1926; Az apostolkodás rövid kézikönyve. Bp., 1927; Házasság és válás. Bp., 1927; A mózesi teremtéstörténet hat napja. Bp., 1927; Gondolkodás-e a szabad gondolkozás? Bp., 1927; A jezsuita rend és ellenségei. Bp., 1928; Lelkigyakorlatos konferencia a pécsi egyetemen. Pécs, 1928; Ó, ha hinni tudnék! Bp., 1928; Guadelupe. Mexikói regény. Bp., é. n.; A gyermek és a házasság. Bp., 1929; Mária. Bp., 1929; Az oltár titka. Bp., 1930; Amerikai missziós körutam. Bp., 1930; Requiem. Vallásos színkép. (Kézirat gyanánt.) Bp., 1930; Vallási harc – vagy felekezeti versengés? Klny. Bp., 1930; Türelem és türelem. [Incze István néven.] Bp., 1930; Protestáns vagy katolikus? [Incze István néven.] Bp., 1930; A másik. Elbeszélések. [Szerafini Blanka néven.] Bp., 1931; Katolikus Lexikon I–IV. Bp., 1931–1933; Modern természettudósok a vallásról [dr. Balogh György néven.] Bp., 1931; Mentsük meg a magyar családot. Bp., 1931; Három beszédvázlat a karitászról. Bp., 1931; Van-e túlvilág? Bp., 1931; Az ólombetűk csatája. Allegorikus színkép. [Incze István néven.] Bp., 1932; Fái Fáy Dávid. Missziós játék öt felvonásban. [Incze István néven.] Bp., 1932; Barátainak a Jézustársaság. [Név nélkül.] Bp., 1933; Katolicizmus és zsidóság. Vallástörténeti előadások. Bp., 1933; A mi erőnk: a mi sajtónk! Bp., 1933; Beszédvázlatok a családvédelmi triduumra. [Több szerzővel közösen.] Bp., 1934; Római úti kalauz a magyar közönség számára. [Artner Edgárral közösen.] Bp., 1934; Klarung in der Judenfrage. Bécs–Lipcse, 1934; Örök élet igéi. 4. k. Bp., 1934–9; Dél keresztje alatt. Bp., 1934; Hitvédelem. Előadások. Bp., 1935; Pontiola. Bibliai színmű. [Peregrinus néven.] Bp., 1935; Róma lelke. Bp., 1936. A jóvátétel. Egyfelvonásos színmű a sajtó világából. [Pálos István néven.] Bp., 1936; A maszlag. [Porzó Jenő néven.] Bp., 1936; Welt und Überwelt. Innsbruck, 1937; Anyaggyűjtemény az 1937/38. munkaévben rendezendő kultúrelőadásokra. Bp., 1937; Az ősegyház. [Borbély Istvánnal közösen.] Bp., 1937; Életünk élete. Bp., 1937; Magyar jezsuiták Pombal börtönében. Bp., 1937; XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus himnusza. Bp., 1937; A keresztény Egyház története. I–VIII. [Ijjas Antallal közösen.] Bp., 1937–1941; „Napkelet és Napnyugat”. Élő szellemek hódolata az oltáriszentség előtt. Bp., 1938; Az Eucharistia. Az Oltáriszentség tanának hittani és erkölcsi tartalma. Bp., 1938; De momento actionis propagandisticae contra atheismum. Bp., 1938; De necessitate actionis propagandisticae et defensivae in Societate Jesu. Bp., 1938; Welt und Überwelt. Das ewige Reich im Kampf der Zeit. Innsbruck, 1938; Allocutiones Eucharisticae. Bp., 1938; Qua ratione actio defensiva ac propagativa in Socitate Jesu instituenda sit. Bp., 1938; Vivo denia vivo. Bp., 1938; Weltschuldigung an den eucharistischen König in Budapest. Saarbrücken, 1938; Béke veletek! Szentbeszédek. Bp., 1939; Il naturale ed il soprannaturale nell’epoca presente. Torino–Roma, 1939; Svijet i nadsvijet. Zagreb, 1939; Swiat i zaswiaty. Warszawa, 1939; Szent István országa és a mai Magyarország. [Név nélkül.] Bp., 1939; Képek a Jézus Társasága történetéből. Bp., 1940; Világnézeti válaszok. Korszerű vallási kérdések és ellenvetések megvilágítása. Bp., 1940; Csődöt mondott-e a kereszténység. Bp., 1940; Világhódító kereszténység. Bp., 1940; Az Egyház krisztusi gondolata. Bp., 1940; Összegyűjtött munkái. 30 k. Bp., 1941–44; Részletek vallomásaiból. KMJ I. 194–205. Ir: Cat. Def. I. 21.525; F-V 6–9; Gu II. 222 1269; LKKOS 53–4; MJTN 25; MKL I. 589–90; Petrik 1901–10/I, 1911–20/I; Po III/1 1065–91; Tóth 7–8; ÚMÉL I. 379; Katona J.: Katolikus értékeink: Bangha Béla. Korunk Szava 7. (1937) 231–2; Wimmer A.: Szent Pál és nagy követője: Bangha Béla. Utunk 6. (1939–40) 10; Bangha Béla a nagy sajtóapostol 1880–1940. Bp., 1940; Nyisztor Z.: Bangha Béla élete és műve. Bp., 1941; Gyenis A.: Bangha Béla, 1880–1940. Száz jezsuita arcél. III. 448–57; Ahonnan Bangha Béla elindult […] Kalocsai Kollégium 56. 1941. március. 42–5; Gergely J.: Bangha Béla és a harcos katolicizmus. Világosság 15. (1974) 201–32; Uő: Bangha Béla (1880–1940). Főpapok, főpásztorok, főrabbik. Bp., 2004, 130–62; Morel Gy.: Bangha Béla életműve. A „Világhódító kereszténység” mai szemmel. Kat Szle (1980) 199–214; Bangha Béla (1880–1940). KMJ I. 171–98; Nemeshegyi P.: Megemlékezés P. Bangháról. Távlatok 8. (1998) 666–73; Szolnoky E.: A Páter. Bangha Béla a katolikus sajtó szolgálatában. Győr, 1998; András I.: Páter Bangha Béla és Magyarország újjáépítésének víziója. Távlatok (1999) 594–604; Gárdonyi M.: Az antiszemitizmus funkciója Prohászka Ottokár és Bangha Béla társadalom- és egyházképében. A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Szerk. Molnár J. Bp., 2005. 193–204; Szilágyi Cs.: Bangha Béla, a sajtóapostol. Múlt és jövő. A magyar jezsuiták 100 éve és ami abból következik. Bp., 2010. 51–65; Molnár A.–Szabó F.: Bangha Béla SJ emlékezete. Bp., 2010.született: 1880-11-16, Nyitrabelépés: 1895-08-14, Nagyszombatfogadalom: 1915-02-2, 4 fog. prof.papszentelés: 1909-10-26, Innsbruckmeghalt: 1940-04-29, Bpbeszélt nyelvek: magyar